Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง

บุหงารำไป

บุหงารำไป

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. ๒๕๒๘

เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ประกอบนิทรรศการเรื่องศิลปะอินโดนีเซีย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘  กรมศิลปากรจัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๓๐ พระชันษา


หนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนขยายของหนังสือพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศเรื่องชมช่อมาลตี ซึ่งทรงบันทึกเรื่องราวการเดินทางคราวเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี ๒๕๒๗   บุหงารำไปประกอบด้วยเนื้อหาและรูปเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย รวมทั้งพระฉายาลักษณ์และของที่ระลึกที่มีผู้ทูลเกล้า ฯ ถวาย


ตัวอย่างบางส่วนจาก “ดนตรีอินโดนีเซีย” 


“…ปี่พาพท์ชวานี้เรียกว่า กาเมลัน (Gamelan) ประกอบด้วยเครื่องบรรเลงที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับปี่พาทย์ของไทยเท่าใด ต่างกันแต่ว่าปี่พาทย์ชวาใช้สิ่งที่ทำด้วยโลหะมาก เสียงจึงมีกังวานกระหึ่มครึมครางไปตามแบบอย่างอันเหมาะสมกับสำเนียงเพลงชวา ที่ผิดกันมากก็คือระดับเสียง ปี่พาทย์ชวานั้นมีเสียงพื้นโดยทั่วไปอยู่เพียง ๕ เสียงเท่านั้น คือ ทุกๆ ช่วงคู่ ๘ จะมีแต่เสียงที่ ๑, ๒, ๓ และ ๕, ๖ ไม่มีเสียงที่ ๔ และ ๗ แม้เพลงของชวาเอง หากจะต้องบรรเลงเพลงที่เกิน ๕ เสียงนี้แล้ว เขามีเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเทียบเสียงแตกต่างออกไปเป็นผู้เติมเสียงให้ ดังนั้น ปี่พาทย์ชวาจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้บรรเลงเพลงได้โดยทั่วไปเหมือนอย่างของชาติอื่นๆ…"


 

หนังสือพระราชนิพนธ์:
ประเภท: ทุกประเภท
ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
พระราชดำรัสที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
พระราชนิพนธ์ทั่วไป
พระราชนิพนธ์บทกวี
พระราชนิพนธ์แปล
พระราชนิพนธ์วิชาการ
รวมพระราชนิพนธ์

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template