Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง
\n"); if ($row[6] <> "") { print("\n"); }; print("\n"); print("
\n"); print("\"$row[1]\"\n"); print("
\n"); print("

$row[1]
\n"); #เปลี่ยนตัวเลขเป็นชื่อเดือน /* $month = substr($row[3], 0, 2); $year = substr($row[3], 2, 4); if ($month == "01") { $month = "มกราคม"; } else if ($month == "02") { $month = "กุมภาพันธ์"; } else if ($month == "03") { $month = "มีนาคม"; } else if ($month == "04") { $month = "เมษายน"; } else if ($month == "05") { $month = "พฤษภาคม"; } else if ($month == "06") { $month = "มิถุนายน"; } else if ($month == "07") { $month = "กรกฎาคม"; } else if ($month == "08") { $month = "สิงหาคม"; } else if ($month == "09") { $month = "กันยายน"; } else if ($month == "10") { $month = "ตุลาคม"; } else if ($month == "11") { $month = "พฤศจิกายน"; } else if ($month == "12") { $month = "ธันวาคม"; }; print("

พิมพ์ครั้งแรก: $month $year\n"); */ print("

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. $row[3]\n"); $row[4] = eregi_replace("\r\n", "

", $row[4]); print("

$row[4]\n"); print("
\n"); mysql_close($db); ?>

หนังสือพระราชนิพนธ์:
ประเภท: ทุกประเภท
\n"); for ($i=0; $i<$numrows; $i++) { $row = mysql_fetch_row($result); print("$row[1]
\n"); }; mysql_close($db); ?>

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template