Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง
พระราชนิพนธ์บทความและคำนำ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Banner of articles section

นอกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีผลงานพระราชนิพนธ ์ประเภทหนังสือ เป็นจำนวนมากแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์บทความ และคำนำด้วย บทความและคำนำที่พระราชทาน เพื่อใช้ประกอบหนังสือ ตามที่มีผู้ขอพระราชทานนั้น ได้มีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม อาทิ หนังสือ มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รวบรวมบทพระราชนิพนธ์ หลากหลายประเภท เช่น สารคดี บทพระราชทานสัมภาษณ์ บทเพลง รวมถึงข้อสอบวิชาเรียงความ สมัยทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา

นอกจากนี้ ยังมีผู้ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำบทพระราชนิพนธ์ประเภทต่างๆ ทั้งเรื่องสั้น บทกวี สูตรอาหาร รวมทั้ง พระราชดำรัส บทบรรยาย หรือปาฐกถา ที่ทรงแสดงในโอกาสต่างๆ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในหนังสือ และวารสารเป็นจำนวนมาก เช่น พระราชนิพนธ์บทความ เรื่อง "เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรีไทย" พิมพ์เผยแพร่ในสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ กว่า ๑๔ ครั้ง พระราชนิพนธ์บทกวี "เดินตามรอยเท้าพ่อ" ก็ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้ง และตีพิมพ์ในหนังสือต่างๆ มากมาย สำหรับพระราชนิพนธ์ "สายธารแห่งสำนึก" และ "รำลึกถึงเทวาลัยถิ่นอักษร" นอกจากจะตีพิมพ์ในหนังสือ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template