Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง
บทกวีและบทเพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Banner of Royal music section

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการเขียนบทกลอน ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ บทกลอนเหล่านี้ ได้แก่ รัก แลจันทร์ ชายทะเลพัทยา และกลางพนา เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทำนองสำหรับเพลง "รัก" และครูดนตรีได้ร่วมกันแต่งทำนองถวาย เป็นบทเพลงไทยสากล หลายบทเพลงด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง สำหรับเพลงไทยเดิมด้วย เช่น บทร้องสำหรับ เพลงเต่าเห่ เพลงปลาทองเถา และ เพลงตับชมสวนขวัญ เป็นต้น

ไม่พบข้อมูลบทเพลงพระราชนิพนธ์
"); $no_rec = 1; } else { #Get page and define start/end record $rec_per_page = 10; #Define number of record per page $page = $_GET["page"]; if ($page == "") { $page = 1; }; $total_page = $numrows/$rec_per_page; $total_page = (integer) $total_page; if (($numrows % $rec_per_page) > 0) { $total_page = $total_page + 1; }; if ($page > $total_page) { $page = $total_page; }; $start_rec = (($page - 1) * $rec_per_page); $end_rec = $start_rec + $rec_per_page; if ($end_rec > $numrows) { $end_rec = $numrows; }; mysql_data_seek($result, $start_rec); print("
"); print(""); print("\n"); $count = $start_rec; #initial counter for ($i=$start_rec; $i<$end_rec; $i++) { $count = $count +1; $row = mysql_fetch_row($result); print(""); print("\n"); }; print("
ลำดับที่ชื่อบทกวี/บทเพลง
$count$row[1]
\n"); }; if ($no_rec == 0) { print("
\n"); print("

หน้าที่ $page

ไปหน้าที่\n"); print(" \n"); print("จากทั้งหมด $total_page หน้า\n"); print("

\n"); print("
\n"); }; mysql_close($db); ?>

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template