Template Template Template
Template Template Royal Duties Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template

พระราชกิจประจำวัน | พระราชกิจเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ | พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานฯ |
พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

พระราชกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

HRH Duty Banner

สืบค้นข้อมูลโดยใช้วันที่-เดือน-ปี:
วันที่ เดือน พ.ศ.  

สืบค้นข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ:

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา

เวลา 09:00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๔๔๗ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ การส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template