Template Template Template
Template Template Royal Duties Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template

พระราชกิจประจำวัน | พระราชกิจเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ | พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานฯ |
พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

พระราชกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

HRH Duty Banner

สืบค้นข้อมูลโดยใช้วันที่-เดือน-ปี:
วันที่ เดือน พ.ศ.  

สืบค้นข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ:

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09:30 น.

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 15:00 น.

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด "การสร้างความร่วมมือปัจจัยสู่ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template