Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

HRH Foreign Visits Banner

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
การประชุมและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔
"หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร"

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
การประชุมวิชาการนานาชาติ
“ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ 2

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
การประชุมวิชาการ
การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สู่โรงเรียนเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
“สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ”

หน้าที่ 1

ไปหน้าที่ จากทั้งหมด 86 หน้า

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template