Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress
หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
พระราชทานแก่คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557
เฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก

หน้าที่ 1

ไปหน้าที่ จากทั้งหมด 11 หน้า

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template