Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
การชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ปาฐกถาในงานโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
เฉลิมพระเกียรติโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
“สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย”

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
“อาเซียนสูงวัยอย่างทรงพลัง 2558”
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

หน้าที่ 1

ไปหน้าที่ จากทั้งหมด 4 หน้า

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template