Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
“โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Proactive Nutrition for Sustainability

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การประชุมวิชาการนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต ครั้งที่ 19
ในหัวข้อ “All about critical care”

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่ 1

ไปหน้าที่ จากทั้งหมด 27 หน้า

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template