หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2534

กลับไปหน้าที่แล้ว

การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


เป็นปริญญานิพนธ์ที่ทรงเสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิ ทรงมีพระชนมายุครบ ๓ รอบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาใน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เนื้อความบางส่วนจากปริญญานิพนธ์ 

“…นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี มักมีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องการใช้ความคิดที่มีเหตุผล แต่ก็ยังต้องการความรักและการแนะนำของผู้ใหญ่ การจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยในระดับนี้ จึงควรให้มีกิจกรรมที่ให้โอกาสผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหาเหตุอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันครูก็มีส่วนที่จะช่วยแนะนำ และให้ข้อคิดแก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นครูภาษาไทยควรจะมีความรู้รอบตัวมาก ต้องสนใจวิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากตำราเรียน ต้องอธิบายได้ ยิ่งถ้าปฏิบัติได้ยิ่งดี…"