หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2544

กลับไปหน้าที่แล้ว

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ พระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรด้านการศึกษา


เป็นปาฐกถาที่ทรงบรรยาย เนื่องใน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ