หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2528

กลับไปหน้าที่แล้ว

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


เป็นพระราชดำรัสพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ “มีความมุ่งหมายที่จะให้เด็กในความดูแลนั้น มีอาหารรับประทานที่จะให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมที่จะได้รับความรู้และเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป"

เนื้อความบางส่วนจากพระราชดำรัส  

“…นอกจากนั้น ก็ได้ให้สอนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยที่ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งหนึ่ง ถ้าเราสามารถทำให้คนรุ่นใหม่ในสังคม คือนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนและพวกผู้ปกครองที่จะมาดูมาช่วย มาเห็น มีความรู้ทางด้านเทคนิคทางการเกษตรอย่างใหม่ที่ทางราชการตั้งใจจะส่งเสริม แต่ก็ส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเรียน เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีการได้รับการฝึกหัดให้ทำตามแบบแผนอย่างใหม่ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยทำมา หรือว่าจะได้มีความคุ้นเคยในการติดต่อกับทางราชการ เมื่อมีข้อขัดข้องอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันได้อย่างง่ายขึ้น และผู้ปกครอง คนในหมู่บ้านเอง เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรก็จะได้รู้ได้แน่ว่าจะมีที่ที่จะมาหาได้…"