Template Template Template
Template Template Newsletter Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template


พระราชกิจในฐานะทูตพิเศษโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทรงมองการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการที่จะต้องบูรณาการกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน และต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการเกษตร อาหาร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การฝึกอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และทรงให้ความสำคัญกับกิจกรรมในด้านอาหารและโภชนาการในลำดับต้น ๆ ดังที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมโภชนาการแห่งเอเชียครั้งที่ ๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่ง ดังนี้

“...แม้ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเอเชีย ก็ยังมีปัญหาการขาดอาหาร ปัญหาทางสุขภาพอนามัย การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่น่าจะรักษาหรือป้องกันได้ โดยการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องอาหารการกิน ความสะอาด สุขลักษณะ สิ่งแวดล้อม  เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนั้น เด็กจำนวนไม่น้อยมีสภาพการขาดอาหาร เนื่องจากพ่อแม่ไม่ทราบถึงวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ปฏิบัติกันไปตามความเคยชิน หรือขนบธรรมเนียมที่ได้รับการสั่งสอนมาชั่วลูกหลาน แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจว่า อาหารและโภชนาการเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพอนามัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในอาหารและโภชนาการ อันเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีสิทธิได้รับสิ่งดี ๆ ในชีวิต โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส หรือบุคคลชายขอบ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการดูแลให้มีอาหารและโภชนาการที่ดีอย่างทั่วถึง ทรงยึดแนวคิดตามคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานไว้เมื่อคราวองค์การอาหารโลกถวายเหรียญซีเรส ว่า “ให้โดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง – To Give Without Discrimination”  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้และขาดแคลน ให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนั้น นอกเหนือจากกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ทรงช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการของเด็กกลุ่มอื่น ๆ อีกมาก เช่น พระราชทานนมและอาหารเสริมแก่เด็กอ่อนและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระราชทานเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม สามเณรที่กำลังศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่านและจังหวัดตาก เด็กนักเรียนชาวมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กนักเรียนในโรงเรียน ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ และเด็กนักเรียนในชุมชนแออัดในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เป็นต้น

พระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านอาหารและโภชนาการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้เด็กวัยเรียนจำนวนมากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น ได้มีอาหารกลางวันบริโภคในทุกวันเรียน ลดปัญหาการขาดสารอาหาร เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายตำแหน่งเกียรติยศ ทูตพิเศษโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารในโรงเรียน (United Nations World Food Programme’s Special Ambassador for School Feeding) โดยพิธีทูลเกล้า ฯ ถวายตำแหน่งจัดขึ้น ณ สำนักงานโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

การขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายตำแหน่งเกียรติยศนี้ มีที่มาจากการที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทยให้มีโอกาสได้รับอาหารและโภชนาการที่ดี จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงรับตำแหน่งทูตพิเศษของโครงการ ฯ เพื่อจะได้ทรงนำประสบการณ์การทรงงานด้านอาหารและโภชนาการมาทรงให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาโครงการอาหารในโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ
 
โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๐๖ โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจำนวนมาก ดำเนินงานในลักษณะองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน ภารกิจหลักของโครงการ ฯ คือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและภาวะทุพโภชนาการในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการส่งไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดส่งอาหารให้ประชากรกว่า ๒ ล้านคนใน ๖ ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ ในปี ๒๕๔๘ จัดส่งอาหารให้ประชากรชาวไนเจอร์กว่า ๑.๗ ล้านคนที่ตกอยู่ในภาวะประเทศยากจนที่สุดในโลกและประสบภาวะวิกฤตทางอาหารเนื่องจากภัยแล้งและภัยคุกคามจากฝูงตั๊กแตน เป็นต้น การดำเนินงานโครงการอาหารในโรงเรียนของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่เด็กนักเรียนในประเทศยากจนที่ไม่ได้บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการ ฯ ได้ให้การช่วยเหลือด้านอาหารแก่เด็กนักเรียนไปแล้ว ๑๕ ล้านคน ใน ๖๙ ประเทศทั่วโลก และมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ได้ถึง ๕๐ ล้านคนภายใน พ.ศ. ๒๕๔๙

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจในฐานะทูตพิเศษโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ โดยได้ทรงร่วมคณะไปกับคณะกรรมการโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ เสด็จ ฯ เยือนรัฐโอริสสา เพื่อทรงเยี่ยมพื้นที่ที่โครงการอาหารโลกได้ดำเนินโครงการอาหารในโรงเรียนอยู่ ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรอาหาร โภชนาการ ความเป็นอยู่ของประชาชน ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน และพระราชทานขนมปังกรอบเสริมธาตุเหล็กและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ แก่เด็กนักเรียนชาวโอริสสา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการที่ดีต่อการศึกษา มีใจความตอนหนึ่งว่า “…During school visits, I have noticed that food plays an important part in the success of students. Malnutrition hinders the physical, mental and cognitive development of children…”  อันสะท้อนให้เห็นพระราชทัศนะได้อย่างชัดเจนว่า ทรงตระหนักถึงความสำคัญของอาหารว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จของนักเรียน ภาวะทุพโภชนาการนับว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็กนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ หากเด็ก ๆ ได้รับอาหารและโภชนาการที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ ก็จะทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพที่จะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template