Template Template Template
Template Template Newsletter Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template


โครงการส่งเสริมอาชีพ : หนึ่งในงานพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริ ฯ

     โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (เรียกโดยย่อ ว่า “โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ ฯ” )  คือ หนึ่งในกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักพระราชวังจัดทำขึ้น เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม โดยทรงเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา โภชนาการ สุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การเกษตร เป็นต้น


     ในเวลาต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานต่อยอด ขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทุรกันดาร เริ่มต้นจากครอบครัวของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” รวมทั้งราษฎรในชุมชนที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ แม้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพด้านการเกษตร เช่น การทำนา ทำไร่ ก็ได้ผลผลิตเพียงพอแค่การบริโภคในครัวเรือน มีเหลือพอจำหน่ายได้บ้างก็เพียงเล็กน้อย จึงไม่มีรายได้อื่นใดมาจุนเจือครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องเดินทางไปทำงานรับจ้างในพื้นที่อื่นๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดทำ “โครงการส่งเสริมอาชีพ” สำหรับราษฏรในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ  


    โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ ฯ มีลักษณะเด่นคือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของราษฎร ให้มีงานทำ มีอาชีพเสริม โดยเน้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทำงานในลักษณะกลุ่มอาชีพ โดยขอให้แต่ละกลุ่มอาชีพตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง โดยมีสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมปฎิบัติงาน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ จัดฝึกอบรมและพาไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ  สนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การเงินการบัญชี 

 

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template