Template Template Template
Template Template Newsletter Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template


ยินดีต้อนรับ....

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์ ฯ นำเสนอข้อมูลพระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำริ หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งข่าวสาร สารคดี และบทความที่น่าสนใจหลากหลายแขนง ในรูปของสารสนเทศออนไลน์ จัดทำโดย กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Column banner

จาก "ฟื้นภาษา ได้อาหาร" ถึง "ไอซีทีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

อ่านรายละเอียด >>

ชวนอ่าน หนังสือทูลกระหม่อม ในบรรยากาศสบายๆ ของฤดูกาล

อ่านรายละเอียด >>

แนะนำพระราชนิพนธ์ ๔ เล่ม สำหรับฤดูกาลอันอบอุ่นนี้

อ่านรายละเอียด >>Column banner

เสริมสร้างโภชนาการที่ดี : พื้นฐานของการพัฒนา (ตอนที่ ๒)

อ่านรายละเอียด >>

เสริมสร้างโภชนาการที่ดี : พื้นฐานของการพัฒนา (ตอนที่ ๑)

อ่านรายละเอียด >>

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

อ่านรายละเอียด >>

รางวัลแทนคำขอบคุณจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่มิตรนานาชาติ

อ่านรายละเอียด >>

โครงการส่งเสริมอาชีพ : หนึ่งในงานพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริ ฯ

อ่านรายละเอียด >>

การพระราชทานเงินจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ และกองทุน กพด.

อ่านรายละเอียด >>

เด็กน้อยปกากะญอ..กับโอกาสทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด >>

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านรายละเอียด >>

สรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ ส่วนที่ ๒

อ่านรายละเอียด >>

สรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ ส่วนที่ ๑

อ่านรายละเอียด >>

พระราชกิจในฐานะทูตพิเศษโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ

อ่านรายละเอียด >>

วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ของขวัญอันยั่งยืนที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวกัมพูชา

อ่านรายละเอียด >>Column banner

หนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

อ่านรายละเอียด >>Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template