frame border frame border frame border
frame border
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสำเริง เอี่ยมสะอาด นายสำเริง เอี่ยมสะอาด
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานลงทะเบียนเลขรับเอกสาร และลงทะเบียนเลขออกเอกสาร งานพิมพ์หนังสือราชการส่วนพระองค์ พระราโชวาทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานจัดส่งเอกสารไปยังหน่วย งานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก งานเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจไปยังหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสารต่างๆ งานติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกและการสั่งซื้อนิตยสารและวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานการนำเอกสารและสิ่งของต่างๆ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย งานด้านการบริหารงานบุคคล งานเบิก-จ่าย พัสดุและครุภัณฑ์ งานการใช้ยานพาหนะ งานการดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ งานการจัดเวรข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ และงานตามเสด็จฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่างๆ

โทร: ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑, ๖๗๗


นางฐาปนา รักติประกร นางฐาปนา รักติประกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชีมีหน้าที่ดูแลและควบคุมการรับ-จ่ายเงิน ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับผิดชอบดูแลการรับ-จ่ายเงินส่วนพระองค์ และเงินที่ผู้บริจาคได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ และโครงการต่างๆ ในพระองค์ รวมถึงเงินทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อมูลนิธิและโครงการอื่นๆ

โทร: ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๖๒-๖๖๔


นางสาวเขมาภรณ์ เสมารัตน์ นางสาวเขมาภร เสมารัตน์
หัวหน้าฝ่ายพระราชกรณียกิจ

ฝ่ายพระราชกรณียกิจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการเสด็จพระราชดำเนิน ไปในงานพระราชพิธี รัฐพิธี (ประจำปี) การพระราชทานกราบบังคมทูล เชิญเสด็จพระราชดำเนินงานด้านการต่างประเทศ การพระราชทาน พระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท งานการขอพระราชทานสมรส การขอพระราชทานชื่อต่างๆ การขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์และภาพถ่าย งานการขอพระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธยและอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน การขอพระราชทานถ้วยรางวัล งานการเชิญพวงมาลา ดอกไม้พระราชทาน ผ้าไตรและสิ่งของอื่นๆ การประสานงานกับผู้ตามเสด็จและประสานงานกับแพทย์ผู้ตามเสด็จ พร้อมทั้งตามเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่างๆ

โทร: ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑


คุณชวลี อมาตยกุล คุณชวลี อมาตยกุล
หัวหน้าฝ่ายส่วนพระองค์

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ นักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ การจัดทำบัญชีสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย การเก็บรักษา สิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย จัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน ติดตามและ ประสานงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ดำเนินการพิจารณา เรื่องฎีการ้องทุกข์ของราษฎร และมูลนิธิ สมาคม และชมรมที่ขออยู่ใน พระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งตามเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่างๆ

โทร: ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑


นางชญานุตม์ อินทุดม นางชญานุตม์ อินทุดม
หัวหน้าฝ่ายพระราโชวาทและหนังสือพระราชนิพนธ์

ฝ่ายพระราโชวาทและหนังสือพระราชนิพนธ์มีหน้าที่เตรียมพระราชดำรัส ในโอกาสต่างๆ ดำเนินงานจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและหนังสืออื่นๆ ตามที่ มีพระราชบัญชา แปล-ร่างหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติงาน ต่างๆ ตามที่มีพระราชบัญชาและตามที่ได้รับมอบหมายจาก ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โทร: ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๘๙


นางวิไลวรรณ บึงตระกูล นางวิไลวรรณ ปึงตระกูล
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดส่วนพระองค์

ฝ่ายหอสมุดส่วนพระองค์มีหน้าที่จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศประเภทวัสดุ ตีพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือ เอกสาร จุลสาร หนังสือหายาก สิ่งตีพิมพ์ ต่อเนื่อง เช่น วารสาร เอกสารทางด้านโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย แผนที่ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม แผ่นซีดีออดิโอ เทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง รูปภาพ ปฏิทิน โปสเตอร์ และ แบบแปลน/แผนผัง

โทร: ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๗๔๒


นายติรวัฒน์ สุจริตกุล นายติรวัฒน์ สุจริตกุล
ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

frame border
frame border frame border
frame border frame border frame border