Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการ
การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สู่โรงเรียนเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
“สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ”
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


   ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖ ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นในวันนี้

     สุขภาพของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นที่พึ่งของประเทศชาติในวันข้างหน้า เด็กและเยาวชนจึงควรได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน และมีความคิดเห็นอันเหมาะควร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ควรจะต้องช่วยกันประคับประคองดูแล เช่นในด้านสุขอนามัย การรักษาพยาบาล โภชนาการ  เป็นที่ปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่จะช่วยทางด้านจิตใจ ที่สำคัญจะต้องดูแลให้ทั่วถึงไปจนเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กและเยาวชนเหล่านี้หากได้รับการดูแลให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ในภายภาคหน้าจะสามารถเป็นกำลังช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ท่านที่มาประชุมกันครั้งนี้ ได้เอาใจใส่ในงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง รวมความคิดและรวมกำลังกันสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ที่จะมาช่วยเสริมความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติเราต่อไป

  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ และขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาพร้อมกันในที่นี้ มีแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกเมื่อทั่วกัน.

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template