Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการนานาชาติ
“ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


   ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการ หัวข้อ “ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ ๒ ที่กรมศิลปากร กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้

   คนไทยเรารู้จักนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งที่เกี่ยวแก่ชีวิตประจำวัน และที่เป็นงานศิลปะ มาเป็นเวลานาน ดังตัวอย่างเช่น สีที่ได้จากพืชพรรณหรือแร่ธาตุต่าง ๆ วัสดุเคลือบ ประสาน ที่ได้จากยางไม้บางชนิด แสดงให้เห็นภูมิปัญญาที่ล้ำลึกของบรรพบุรุษ ก่อเกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ยางไม้รัก เป็นของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปหัตถกรรม หรือประณีตศิลป์ คนไทยและอีกหลายชนชาติในภูมิภาคเอเชีย รู้จักใช้ยางรักมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นวัฒนธรรมร่วมสาขาหนึ่งของชนชาติในซีกโลกตะวันออก ในปัจจุบันภูมิปัญญาเรื่องยางรักแทบจะหมดไปจากสังคมไทย ด้วยเหตุที่ผู้รู้ผู้สนใจมีน้อยลง ไม้รักก็ลดจำนวนลงอย่างมาก ยางรักธรรมชาติหาได้ยากเป็นเหตุให้ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเมื่อต้องการใช้งาน ประกอบกับมีการผลิตยางรักสังเคราะห์ขึ้นแทนที่ การส่งเสริมการปลูกไม้รักให้มากขึ้นให้ได้ยางรักธรรมชาติคุณภาพดีไปใช้งาน จึงเป็นทางที่จะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านนี้ให้คงอยู่ ทั้งยังช่วยลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  

   การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวแก่ไม้รักที่เริ่มต้นทำกันมานานพอควร เชื่อได้ว่าจะมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ การที่หน่วยงานที่มีศักยภาพเช่นกรมศิลปากร กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ กัน จะช่วยให้งานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมสาขานี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

  ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ ๒ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ และขอให้ทุก ๆ ท่านมีแต่ความสุขสวัสดี ความสำเร็จสมปรารถนาโดยทั่วกันตลอดไป.   

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template