Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


                ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานครรับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในโอกาสนี้

        การประชุมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิก        สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้แสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ครูและนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน และผลการดำเนินงานสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่นต่าง ๆ สนับสนุนช่วยเหลือ        เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึกษา อย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานาน ยังผลให้ชุมชนมีข้อมูลที่จะใช้ในการธำรงสิทธิในทรัพยากรนั้น ๆ

        ข้าพเจ้าขอขอบใจกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย     ที่สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นอันดี       การร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดกันอย่างแข็งขันเช่นนี้ จะทำให้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนสัมฤทธิผล งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะช่วยสร้างเยาวชน       ที่มีจิตใจเป็นนักอนุรักษ์ มีความเข้าใจเหตุและผลของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เยาว์วัย อันจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต

        ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ     สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุผลที่สามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลออกไปได้กว้างขวาง เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนในทุกชุมชนสืบต่อไป

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template