Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. 2560
ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


                ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ที่จัดขึ้นในวันนี้

  ประเทศไทยของเราบริบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้คนไทยดำรงชีพอยู่ได้อย่างเป็นสุขมายาวนาน เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่า ที่ยังผลให้ฐานของชาติแข็งแกร่ง มั่งคั่ง และพึ่งพาตนเองได้ ความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นเหตุให้ทรัพยากรถดถอยเสื่อมโทรม หากไม่คิดปกป้องรักษา ในอนาคตประเทศชาติและลูกหลานของเราจะอยู่ไม่ได้ เพราะหากไร้ซึ่งทรัพยากร เราจะสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเอง จึงจำต้องเร่งคิดแก้ไขการจัดการบริหารการใช้ทรัพยากร ให้มีการสำรวจทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่น ศึกษาให้รู้จักและเข้าใจทรัพยากรนั้น ๆ และศึกษาหาวิธีการอนุรักษ์ ประการหนึ่ง ต้องเร่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกเป็นนักอนุรักษ์ตั้งแต่เยาว์วัย ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ดำเนินการ ด้วยความหวังว่าเยาวชนเหล่านี้ เมื่อเจริญเติบโตจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินของชาติให้คงอยู่ยืนยาว และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนอย่างทั่วถึง

  อีกประการหนึ่ง การจะธำรงรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยทั่วไป การทั้งหลายจึงจะสะดวกราบรื่น อย่างที่เราปฏิบัติกันมาตลอด ข้าพเจ้าขอชมเชยและขอให้เรารวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียว ปฏิบัติต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งนี้เพื่ออนาคตของชาติ ของอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งก็คือลูกหลานของเราทุกคน

  ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมสำเร็จผลสมประสงค์ทุกประการ และขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และในหน้าที่การงานจงทั่วกัน.     

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template