Template Template Template
Template Template Speeches Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
ด้านการต่างประเทศ | ด้านการพัฒนา | ด้านการศึกษา | ด้านเกษตรกรรม | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา | ด้านสาธารณกุศล | ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ | ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560


  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อนางสาวอู๋ ซินเจียน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์อุยซุค คิม ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตามลำดับ

  นางสาวอู๋ ซินเจียน  ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทในการพัฒนางานพยาบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งระบบ ส่งผลให้งานบริการด้านพยาบาลของประเทศมีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงปี ๒๕๔๖ ที่โรคซาร์สระบาด นางสาวอู๋ ซินเจียน จัดระบบการเฝ้าระวัง ปรับปรุงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ลดอัตราการตาย เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และพยาบาลผู้ดูแล

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์อุยซุค คิม ผู้บุกเบิกงานพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ด้านการพยาบาลในสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลทั้งประเทศ ทั้งวางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก โดยเฉพาะในชนบท ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน รูปแบบที่ได้กำหนดขึ้น ประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติในสาธารณรัฐเกาหลี และมีการนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา

ท่านทั้งสองเป็นผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ปณิธานอันแน่วแน่ของท่านในการปฏิบัติงาน ด้วยความมุ่งหวังให้เพื่อนมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี นับเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ควรที่ผู้อยู่ในวงการพยาบาลจะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อความเจริญแก่ตน และเพื่อประโยชน์     แก่ประชาชนผู้ต้องการความช่วยเหลือ

  ขออวยพรให้นางสาวอู๋ ซินเจียน  และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์อุยซุค คิม และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกท่าน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี มีกำลังกาย กำลังใจอันเข้มแข็ง เพื่อจักได้ปฏิบัติกิจการงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ก่อให้เกิดแต่ประโยชน์ ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมตลอดไป. 

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template