หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2520

กลับไปหน้าที่แล้ว

คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้


เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา         กิติวัฒนาดุลโสภาคย์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีรับสมโภชและขึ้นระวางพระศรีนรารัฐราชกิริณี ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๐ ณ จังหวัดนราธิวาส  

เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ คำฉันท์ดุษฎีสังเวยพระศรีนรารัฐราชกิริณีซึ่งพระครูพราหมณ์อ่านในงานพระราชพิธี และกาพย์ขับไม้กล่อมพระศรีนรารัฐราชกิริณีซึ่งศิลปินกรมศิลปากรขับกล่อมในงานพระราชพิธี  

ตัวอย่างคำฉันท์ดุษฎีสังเวย 

     “สรวมชีพทศนัขประณาม          ผ่านเผ้าเจ้าสยาม

นวมินทรเดโชชัย

     ทรงคุ้มขัณฑ์เขตเทศไทย        กิตติเกริกเกริ่นไกร

ด้วยพระทศธรรม์จรรยา  

     รักราษฏร์เล่ห์ปิยปุตรา             เปี่ยมมั่นเมตตา

เปรมโสตถิภาพผองชน"          

ตัวอย่างกาพย์ขับไม้

     “แม่เอยเป็นข้าบาท               ฝ่าละออง

สัตย์ซื่อถือธรรมครอง                กอบเกื้อ

จงตั้งจิตคิดปอง                        ร่วมสมัคร

กับเหล่าข้าราชเอื้อ                    โอบอ้อมอารี"