หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2519

กลับไปหน้าที่แล้ว

พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง


เป็นบทกวีพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทรงศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตจากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แล้วทรงผูกเป็นโคลงขึ้น  

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวอย่างจาก “กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ” หรือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

     “กสิกรหว่านพืชแล้ว        รอผล

ปลูกถั่วย่อมได้ผล               ถั่วแท้

หว่านข้าวที่นาตน                 ข้าวงอก

จักผิดประเภทแม้                 หนึ่งครั้งฤามี

     เปรียบบุคคลผู้ซึ่ง            ทำดี

กุศลส่งบุญทวี                     สวัสดิ์ได้

ทำชั่วอเวจี                          แหล่งรับ รองนอ

รู้อย่างนี้แล้วไซร้                  คิดสร้างแต่กุศล"