หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2525

กลับไปหน้าที่แล้ว

ฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร


เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง     พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธียกช่อฟ้าฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  ๕ - ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อหาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและกาพย์ขับไม้สมโภช

ตัวอย่างจากฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณี    รัตนปฏิมากร

     “สรวมชีพประณต ณ บทมาศ        อธินาถเกรียงไกร

ปกหล้านิกรพสกไทย                       ทะนุรัฐทรงธรรม

     ถิ่นทรเหลทุรสถล                       ธก็ดลเสด็จดำ-

เนินแน่วแนะการกสิกรรม                  นรผู้ประกอบงาน

     อุตสาหกิจวณิชกร                      อนุสรเจือจาน

ข้าราชย์ประกฤตธุรการ                    อนุกูลเสมอมา"

ตัวอย่างจากกาพย์ขับไม้สมโภช

     “สรวมชีพประณตเบื้อง             บทมาลย์

โพธิราชสมภาร                           ผ่านเผ้า

ทรงราชย์ยิ่งสุริยดาล                    ดลโลก  สว่างนา

พระจอมจักรีที่เก้า                        เกริกแกล้วกฤษฎา"