หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 1.  1. เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 2.  2. ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง
 3.  3. ดั่งดวงแก้ว
 4.  4. ดุจดวงตะวัน
 5.  5. ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง
 6.  6. ทัศนียมรรคา
 7.  7. เทพรัตน์ : บทพระราชนิพนธ์บางเรื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 8.  8. บทพระนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
 9.  9. ฝากฝันกลอนกานท์ : รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 10.  10. พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 11.  11. พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เมื่อทรงพระเยาว์
 12.  12. มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 13.  13. รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
 14.  14. รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15.  15. ร้อยภาพคล้องใจไทย-จีน
 16.  16. สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู
 17.  17. สี แสง แสดงชีวิต
 18.  18. แสงคือสี สีคือแสง
 19.  19. อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข