หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 1.  1. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
 2.  2. การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
 3.  3. งานของสภากาชาดไทย
 4.  4. ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงานด้านอาหารและโภชนาการ
 5.  5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
 6.  6. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ : บทถอดคำบรรยายปาฐกถาพิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน
 7.  7. พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
 8.  8. พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๕ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย
 9.  9. พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 10.  10. ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ
 11.  11. ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย
 12.  12. เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร
 13.  13. รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 14.  14. รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 15.  15. รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 16.  16. ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์ : พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาษาไทยกับคนไทย
 17.  17. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 18.  18. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ พระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรด้านการศึกษา