หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 1.  1. Environmental and Agricultural Development Studies by Remote Sensing Techniques in Phatthana Nikhom District, Lop Buri Province, Thailand
 2.  2. GIS in Agricultural Development - What Can and Can not Be Done? : A Case Study from Lop Buri Province, Thailand
 3.  3. Land Use/Land Cover Map Accuracy Assessment of Landsat Thematic Mapper Data Using the Dimaps Image Processing System for Narathiwat Province
 4.  4. การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 5.  5. การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 6.  6. การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7.  7. การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส
 8.  8. ข้าวไทย
 9.  9. จารึกปราสาทหินพนมวัน
 10.  10. ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
 11.  11. บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์
 12.  12. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : การปฏิรูปการปกครอง