หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538

กลับไปหน้าที่แล้ว

การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


เป็นผลงานวิจัยทางวิชาการ ทรงเป็นหัวหน้าโครงการ ทรงร่วมงานวิจัยกับคณะนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สำนักพระราชวัง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดิน  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กันยายน ๒๕๓๗

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

“1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ศึกษา

2. จัดระบบข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

3. ใช้โปรแกรมตามวิธีการระบบสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการบ่งชี้ปัญหาเฉพาะแบบ หรือผสมหลายแบบ และเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรต่อไป

4. เสนอแนะระบบการพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม”