หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538

กลับไปหน้าที่แล้ว

ข้าวไทย


เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงจัดทำขึ้นไว้เมื่อครั้งเสด็จ ฯ ไปทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยที่สถาบัน International Rice Institute เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงพาณิชย์จัดพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายหารายได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เนื้อหาของบทพระราชนิพนธ์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

"...‘ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่ไม่ใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่นๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป’  ข้อความข้างต้นเป็นพระราชดำรัส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่กลุ่มผู้นำชาวนา แสดงถึงความสนพระทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรอันเป็นชาวนาชาวไร่โดยตรง....”  

"…‘Since I have had an opportunity to study and experiment with rice growing, I know so well that rice growing is rather difficult and tough.  It is necessary to have good seeds and technical knowledge in order to get fruitful results.  In addition, after rice growing season, the farmers should be encouraged to grow other crops to help increase their income.  This will make soil loose and give it nature fertilizer to the benefit of rice growing in the coming year.’  The above-mentioned passage is the royal message given to the farmer’s leaders.  It portrays His Majesty’s concerns about the farmer’s way of living…”