หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540

กลับไปหน้าที่แล้ว

จารึกปราสาทหินพนมวัน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ จารึกปราสาทหินพนมวัน หรือ Une nouvelle inscription de Prāsād Bnam Văn ครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ฯ   นับเป็นงานพระราชนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทรงอ่านและทรงแปลจารึกภาษาเขมรโบราณ     กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ในโอกาสเปิดนิทรรศการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

คำแปลจารึกบางส่วนทั้งในส่วนของภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส 

“ศักราช ๘๑๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนมาฆะมีอาชญาธูลีเชง (พระบรมราชโองการ ?) ของพระกัมมรเตงอัญศรียโศวรัมมเทวต่อมรเตญโกลญวนํและวาปโคซึ่งเป็นโกลญวีมาและวาปศรี ซึ่งเป็นปติปรัตยะให้ฉลองห้องพระเพลิงและพระศาลา (ถ้า) คนผู้ซึ่งต้องทำตามพระอาชญาธูลีเชงของพระกัมมรเตงอัญศรีนทรวรัมมเทวะและพระอาชญาธูลีเชงของพระกัมมรเตงอัญศรียโศวรัมมเทวะ เข้ากับฝ่ายอธรรมก็จะเสวยนรกเพราะการฝ่าฝืนนั้น…”

“813 śaka (831 A.D.) dixième jour de la lune croissante de Māgha. Il y eut un ordre de sa Majesté Vrah Kammratenׂañ śri Yasóvarmmadeva adressé à Mrateñ Kloñ Vnam, à Vāp go, Kloñ Vīma, à Vāp Srī patipratyya (homme de confiance), les chargeant de consacrer la salle du feu et la salle d’audience. Ceux qui, devant respecter les ordres de Sa Majesté vrah Kammratenׂañ Śriyasóvarmmadeva et de Sa Majesté Vrah Kammratenׂañ Śrīndravarmmadeva, se réunissent avec des gens sans morale et n’observent pas ces ordres iront en enfer…”