หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540

กลับไปหน้าที่แล้ว

การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


เป็นรายงานการวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยเรื่อง การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทรงเป็นหัวหน้าโครงการ ทรงร่วมงานวิจัยกับคณะนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ และเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธันวาคม ๒๕๔๐

รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

“1. เพื่อปรับค่าคะแนนและน้ำหนักของตัวแปรในระบบสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในสนามมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อประเมินและหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความเหมาะสมดินสำหรับการปลูกข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง และผลผลิตของพืชในภาคสนาม

3. เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของปัจจัยที่พบในแต่ละชั้นความเหมาะสมดินสำหรับการปลูกพืช

4. เพื่อเสนอแนะการใช้ที่ดินในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อไป”