หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2532

กลับไปหน้าที่แล้ว

การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส


เป็นรายงานวิจัย ทรงเป็นหัวหน้าโครงการ ทรงร่วมงานวิจัยกับคณะนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ และเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตุลาคม ๒๕๓๒

เนื้อหาบางส่วนจากบทคัดย่อ

"การตรวจสอบความถูกต้องในการทำแผนที่การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากจ้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงด้วยวิธี supervised classification ได้ตรวจสอบวิธี confusion matrix พบว่าให้ความถูกต้องอยู่ระหว่างร้อยละ 80 ถึง 89 โดยมีความแตกต่างดังนี้ คือ (1) บริเวณพรุโต๊ะแดง ข้อมูลดาวเทียมบันทึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 ให้ความถูกต้องร้อยละ 82 และข้อมูลดาวเทียมบันทึกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2531 ให้ความถูกต้องร้อยละ 89 ...(4) บริเวณระแงะ ข้อมูลดาวเทียมบันทึกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2531 ให้ความถูกต้องร้อยละ 80"