หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2539
ประเทศ ลาว
กลับไปหน้าที่แล้ว

ลาวตอนใต้


     พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๖ บันทึกเรื่องราวและความรู้ที่น่าสนใจ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๘-๑๑  เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๓๙ ในการนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่างๆในกำแพงนครเวียงจันทน์ เมืองไซเสตถา แขวงอัตตะปือ เมืองดักจึง แขวงเซกอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ดังนี้

     ในกำแพงนครเวียงจันทน์ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงพบ ฯพณฯ ประธานประเทศ ณ หอคำ เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรตามพระราชดำริ หลัก ๒๒ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อ่างเก็บน้ำห้วยซอน

     ในแขวงอัตตะปือ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนอุดมจันทา โรงเรียนชาวหนุ่มบันดาเผ่า โรงพยาบาลประจำแขวงอัตตะปือ โรงเรียนประถมสมบูรณ์ วัดหลวง ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของอัตตะปือ ทอดพระเนตรบริเวณที่ลำน้ำเซกองบรรจบกับลำน้ำเซกะมาน

      ในแขวงเซกอง เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนอุดมองแก้ว “โรงหมอเซกอง” หรือโรงพยาบาลแขวงเซกอง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองดักจึง ซึ่งเป็นเมืองภูดอยมีประชาชนเป็นชนเผ่าต่าง ๆ มีประเพณีต่าง ๆ กับทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าละวี และชนเผ่าอะลัก

      และในแขวงจำปาสัก เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรวัดท่าหิน โรงพยาบาลแขวงจำปาสัก และโรงเรียนอุดมปากเซ