หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2542

กลับไปหน้าที่แล้ว

รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


หนังสือรวมปาฐกถาด้านการศึกษา จำนวน ๔ เรื่องที่ทรงบรรยายในหลายโอกาส ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเป็นสมบัติทางปัญญาแก่วงการศึกษาของไทย จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา