หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2543

กลับไปหน้าที่แล้ว

รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


หนังสือรวมพระราชดำรัสที่ได้ทรงสนทนาถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปาฐกถาที่ได้ทรงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในโอกาสต่าง ๆ จัดพิมพ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ