หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538

กลับไปหน้าที่แล้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ : บทถอดคำบรรยายปาฐกถาพิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ และทรงบรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ” ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการอำนวยการปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยได้จัดงานขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ปาฐกถานี้เพื่อให้เป็นเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยที่จะเผยแพร่แก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๙ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา

“…แต่เราก็ควรมีหลักในการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบคอบในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่ว่าเป็นทาสของสิ่งที่เราจัดทำขึ้น เราต้องไม่ทำลายธรรมชาติ ต้องให้ธรรมชาติอยู่ยั่งยืนนาน ไม่ใช่แค่ชั่วลูกชั่วหลาน หรือแค่ตัวเรา คือทำแล้ว โกยเอา โกยเอา โกยเอา รวยแล้วเลิก อย่างนี้ก็จะอยู่ไม่ได้นาน มนุษย์เรานั้นควรมีความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระในความคิด รู้จักพินิจเรื่องต่างๆ ด้วยปัญญาที่รอบคอบ การพัฒนาประเทศที่ดีนั้นควรดำเนินไปพร้อมๆ กัน อย่างกลมกลืนทั้งทางด้านวัตถุที่อิงอยู่กับเรื่องเทคโนโลยีและทางด้านจิตใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable)…"