หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2539

กลับไปหน้าที่แล้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานและทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙  ณ ห้องเพลินจิตต์ โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร  ในงานสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๑“ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งทางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    วิทยาลัยราชสุดา   มหาวิทยาลัยมหิดล    คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ    และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้น

เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา

“…คนบางคนนั้นอาจมีความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากัน แต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคือ โอกาส เช่น โอกาสในการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ควรจะเปิดโอกาส แต่ว่าความสามารถของคนที่จะรับโอกาสที่เปิดให้นั้นอาจจะไม่เท่ากัน แต่โอกาสก็ควรจะให้เท่าเทียมกัน…”