หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540

กลับไปหน้าที่แล้ว

ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงานด้านอาหารและโภชนาการ


หนังสือรวมงานพระราชนิพนธ์เล่มนี้ประกอบด้วย ๓ ภาค คือ ภาค ๑ พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการพุทธศักราช ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙     ภาค ๒ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสัมมนาวิชาการพิเศษด้านอาหารและโภชนาการ ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ และภาค ๓ บทความสดุดีพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณที่มีต่องานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เนื้อความบางส่วนจากพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การกระจายอาหารและโภชนาการสู่ชนบท” พระราชทานในพระราชวโรกาสเปิดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

“…การถ่ายทอดความรู้ในระดับท้องถิ่น บางครั้งก็ยาก อย่างเวลานี้สอนกันเรื่องอาหาร ๕ หมู่ ลองคิดกันดูว่า อย่างคำว่า “โปรตีน” คำว่า “คาร์โบไฮเดรท” ยิ่งคำว่า คาร์โบไฮเดรทนี้ยาวและพูดยาก อาจจะทำให้การศึกษายากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอย่างไรเหมือนกัน หรือจะเรียกว่าหมู เห็ด เป็ด ไก่ ไปเลย ไม่ต้องเรียกเป็นหมู่โปรตีคาร์โบไฮเดรทอะไรหรือถ้ามันยากกับคนระดับธรรมดาอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ ได้เห็นงานของ ๔ กระทรวงหลักที่ทำไปนั้นได้ผลดีในหมู่บ้านที่มีการพัฒนาหลายๆ ด้าน การถ่ายทอดความรู้เข้าสู่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความรู้ และปฏิบัติงานช่วยเหลือในเรื่องอาหารและโภชนาการได้เป็นอย่างดี…"