หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545

กลับไปหน้าที่แล้ว

การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส


เป็นปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นประจำทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา

“...การจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในปัจจุบันและอนาคตคงต้องมีหลายแนว เพราะเป็นโลกสมัยโลกาภิวัฒน์ ต้องเปิดกว้างหลายๆ อย่าง ต้องมองดูว่า ในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไร มีปรัชญาความคิด ค่านิยมทั่วๆ ไปเป็นอย่างไร ไม่ใช่เฉพาะของกลุ่ม หรือที่เราจะไปให้ความช่วยเหลือเท่านั้น ไม่ใช่ความเมตตาแต่เฉพาะพวกเรา คนอื่นช่างเขา...”