หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2539

กลับไปหน้าที่แล้ว

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ


เป็นปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นประจำทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา

“...อาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ มีเรี่ยวแรงและมันสมองที่จะคิดการต่างๆ นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มเติมสิทธิพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ ช่วยให้คนเราสามารถทำอะไรได้นอกเหนือจากธรรมชาติหรือที่เป็นสัญชาตญาณ การได้อาหารเลี้ยงร่างกายหรือการได้ศึกษาเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่ว่ายิ่งได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดี สิ่งที่ได้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาของคนเราไปตลอดชีวิต...”