หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2546

กลับไปหน้าที่แล้ว

ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์ : พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาษาไทยกับคนไทย


เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ภาษาไทยกับคนไทย ซึ่งเคยลงพิมพ์ใน มณีพลอยร้อยแสง และเป็นพระราชดำรัสที่ได้ทรงอภิปรายในการประชุมวิชาการเรื่อง ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกับพิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำ พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖