หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538

กลับไปหน้าที่แล้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


เป็นปาฐกถาที่ทรงบรรยาย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๕ เป็นปาฐกถาชุด ‘สิรินธร’ ครั้งที่ ๑ ในมงคลสมัยฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีด้วย จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย